خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

کتاب Serious Cryptography

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Defensive Security Handbook

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Thread Modeling

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Security Engineering

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Securing DevOps

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Seven Deadliest USB Attack

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Hardware Security

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۱۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Kali Linux Wireless Penetration Testing

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۱۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Practical Lock Picking

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۱۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Principles of Information Security

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۱۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Unauthorised Access

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۱۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب CCSP

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۱۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Securing Sql Server

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۱۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Digital Forensic For Network, Internet And Cloud Computing

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۱۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Honeypots Tracking Hackers

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۰۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Real-World Bug Hunting

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۰۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Car Hacker's Handbook

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۰۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Seven Deadliest Wireless Technologies Attack

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Hacker's Toolkit

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۰۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Seven Deadliest Web Application Attack

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۵۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر