خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

کتاب Hands-On Security in DevOps

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۰۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Physical Security 150 Things You Should Know

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۵۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Android Malware and Analysis

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۵۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Advanced Malware Analysis

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۴۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب  Ccna Security Quick Reference

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۳۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Understanding Network Hacks Attack and Defense with Python

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۲۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Emotions Revealed

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Unmasking The Social Engineering

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Phishing Dark Waters

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Art of Invisibility

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Art of Intrusion

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Art of Deception

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب No Tech Hacking

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Ghost In The Wires

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Ninja Hacking

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Science of Human Hacking

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Hacking and Securing IOS Application

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Art of Software Security Assesment

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Secure Coding in C and C++

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Practical Packet Analysis

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر