خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

کتاب Windows Internals Part 1

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۵۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Learning Linux Binary Analysis

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۵۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Linux System Programming

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۲۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Understanding The Linux Kernel

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۲۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Building Embedded LInux Systems

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۲۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Linux Pocket Guide

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۱۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Linux Network Administrator's Guide

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۱۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Linux Inside

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۱۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب How Linux Works

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۱۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Lpic-2 202 Study Guide

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۱۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Lpic-2 201 Study Guide

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۱۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Lpic2 Study Guide

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۰۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب lpic1 study guide

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۰۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب 24 Deadly Sins of software security

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Python for offensive Pentest

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۰۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب A Bug Hunter's Diary

 

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۰۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب IOS Hacker's Handbook

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۵۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Android Hacker's Handbook

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۵۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Mobile Application Hacker's Handbook

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۵۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Art of Memory Forensics

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۵۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر